Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Thực hiện Quyết định số 118/KH-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2024 và để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Ngay từ đầu năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp đã tập trung đề ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Với sự quyết tâm của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp và sự nỗ lực của công chức, viên chức Sở Tư pháp trong việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung, công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến nói riêng đã đạt số kết quả nổi bật sau:

Một là, tổ chức triển khai thực hiện có hiểu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy về hụi tại Công văn số 890-CV/TU về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động góp hụi trên địa bàn tỉnh

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2167/UBND-NC ngày 07/5/2024 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 132/KH-STP ngày 15/5/2024 về việc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi. Ngày 05 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường D5 – Trường Đại học Trà Vinh, Sở Tư pháp đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi cho cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, có 660 đại biểu tham dự.

Hai là, thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh (công bố mới 10 TTHC, phê duyệt 10 quy trình nội bộ) và thực hiện công bố Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.  Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 565/QĐ-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Thông báo công khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với 82 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Ba là, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính

Triển khai thực hiên tốt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp về rà soát, đơn giản hóa và đẩy mạnh phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Sở Tư pháp giải quyết TTHC lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1299/BTP-CN ngày 14 tháng 3 năm 2024 triển khai thực thi phương án phân cấp giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 08/4/2024).Tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 987/BTP-HTQTCT ngày 29/02/2024 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg, theo đó Sở Tư pháp ban hành Công văn số 515/STP-HC&BTTP ngày 08/4/2024 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đối với 08 TTHC nêu tại Công văn số 987/BTP-HTQTCT ngày 29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nội dung Chủ tịch UBND cấp huyện ủy quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp trong giải quyết TTHC (hiện có 03 đơn vị đã thực hiện ủy quyền: UBND thành phố Trà Vinh, UBND huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú).

Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Sở Tư pháp đang thực hiện 127 thủ tục hành chính đã được công bố. Tất cả các thủ tục hành chính đều được rút ngắn ½ thời gian giải quyết. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát TTHC có quy định nội dung theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 05/9/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp).

Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính (Niêm yết đầy đủ và đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại trụ sở bằng mã QR code, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở, Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý đối với thủ tục về trợ giúp pháp lý). Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với các Sở, ngành tỉnh có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến, khắc phục hạn chế khuyết điểm năm 2023

 

 
anh tin bai

ảnh người dân chờ làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin lý lịch tư pháp qua hệ thống thư điện tử, từ đó đã rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân; Phối hợp với Viettel triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Xây dựng quy trình điện tử và tích hợp với Cổng dịch vụ công của tỉnh Trà Vinh (dichvucong.travinh.gov.vn); tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; triển khai có hiệu quả hệ thống văn phòng điện tử iOffice, hiện tất cả văn bản đi, đến của Sở Tư pháp đều được ký số và vận thành theo đúng quy định; ký số chứng từ thanh toán, giao dịch điện tử qua Cổng dịch vụ công của kho bạc; duy trì các Nhóm Zalo (Cán bộ chủ chốt, tư pháp hộ tịch…) trong chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ đối với đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn.

 
anh tin bai


ảnh Viettel Trà Vinh đơn vị hỗ trợ Sở Tư pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

Cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Viettel hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, triển khai có hiệu quả việc tích hợp thanh toán trực tuyến, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cụ thể trong 06 tháng đầu năm 2024 Sở Tư pháp đã tiếp nhận 4.409 hồ sơ về giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 1.374 hồ sơ trực tuyến so với 6 tháng đầu năm 2023 là 143 hồ sơ trực tuyến cao hơn 196.4%.

Văn Triều - Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1261
  • Trong tuần: 4 398
  • Tất cả: 1913718

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
 
 - Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
 - Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
 - Email:stp@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862972 - Fax: 0294.3862972

Ghi rõ nguồn www.stp.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Thành viên Ban biên tập |  Cộng tác  |  Sơ đồ web
 

           


 Chung nhan Tin Nhiem Mang