Thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội.
Ngày 04/5/2024, Ban Thường vụ Thị ủy Duyên Hải ban hành Kế hoạch số 148-KH/TU thực hiện Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Chỉ thị số 27-CT/TW).
anh tin bai

Mục đích nhằm quán triệt, triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW từ thị xã đến ấp, khóm; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và doanh nghiệp trong thị xã về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 27-CT/TW phù hợp với thực tế của thị xã, xác định các nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả.  Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách; khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW phải được thực hiện đồng bộ từ thị xã đến ấp, khóm; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiệt kiệm, chống lãng phí; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Phát huy vai trò của Tổ Nội chính Thị ủy, thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu chỉ đạo và kế hoạch định hướng của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể về thực hành tiệt kiệm, chống lãng phí để triển khai thực hiện, đảm bảo tính khả thi, thiết thực và hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch, Ban Thường vụ Thị ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch này tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: (1). Quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; là văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực kinh tế - xã hội của thị xã, nâng cao đời sống của Nhân dân. Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống giáo dục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đăng, phát lên Trang thông tin điện tử thị xã, hệ thống truyền thanh thị xã, các cụm loa ở xã, phường để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, vận động gia đình và Nhân dân tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (2). Tăng cường chỉ đạo kiểm soát quyền lực; phân công trách nhiệm, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý; chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như: Đấu thầu, đấu giá; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, đầu tư công,.... (3). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1845/QĐ-TTg, ngày 02/11 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2824/QĐ-UBND, ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm của Ủy ban nhân dân thị xã. (4) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện công khai, minh bạch và triệt để tiết kiệm ngay từ khâu lập dự toán; khắc phục triệt để việc lập dự toán chưa sát thực tế; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách, chế độ, nhiệm vụ cấp bách, thiết thực; tiết kiệm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng, dầu, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài tỉnh, mua sắm tài sản công,... Khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, bền vững đối với đất đai, tài nguyên, khoảng sản, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng cường công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công... nêu cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu đối với việc gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản công. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương, mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2021 - 2026; tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm gắn với biên chế, tiết kiệm ngân sách nhà nước chi cho bộ máy, con người. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. (5) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực; thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán. (6) Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Kịp thời biểu dưỡng, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, sáng kiến; có biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí, thất thoát; bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị; khuyến khích Nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,... ./.

Dương Văn Thủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1261
  • Trong tuần: 4 398
  • Tất cả: 1913718

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
 
 - Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
 - Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
 - Email:stp@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862972 - Fax: 0294.3862972

Ghi rõ nguồn www.stp.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Thành viên Ban biên tập |  Cộng tác  |  Sơ đồ web
 

           


 Chung nhan Tin Nhiem Mang