Phòng ban

 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN,  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-STP ngày 19 tháng 02 năm 2020 
của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

 Số lượng, cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp Trà Vinh

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp Trà Vinh
a. Văn phòng Sở;
b. Thanh tra Sở;
* Phòng chuyên môn
c. Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật;
d. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.
* Đơn vị sự nghiệp
đ. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
2. Cơ cấu tổ chức
a. Phòng thuộc Sở có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các công chức, người lao động khác theo Quyết định giao biên chế hàng năm của Giám đốc Sở. Số lượng Phó Trưởng phòng thay đổi tùy theo quy định từng thời điểm, tương ứng với số lượng công chức thuộc phòng nhưng đảm bảo mỗi phòng có không quá 02 Phó Trưởng phòng.
b. Cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện theo quy định chuyên ngành về công chứng và trợ giúp pháp lý. Số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Quyết định giao biên chế người làm việc của UBND tỉnh hàng năm.
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ
- Các nhiệm vụ chung
1. Tùy theo nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị và yêu cầu công tác, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo, phân công một phòng, đơn vị chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị khác để tham mưu thực hiện các công việc: 
a. Trình UBND tỉnh:
- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh Trà Vinh trong lĩnh vực tư pháp;
- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực tư pháp; 
b. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:
- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật;
- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tư pháp của tỉnh.
2. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định pháp luật, theo sự phân công, ủy quyền của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực tư pháp đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Điều 5. Văn phòng Sở tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Công tác hành chính, quản trị: thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, quản trị, theo quy định pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
- Tổng hợp, dự thảo chương trình, kế hoạch công tác tháng, sáu tháng, hàng năm, 05 năm của Sở; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp;
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;
- Thực hiện các nhiệm vụ về tài chính, kế toán, quản trị, quản lý tài sản theo quy định pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho các đơn vị trực thuộc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;   
- Thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ bí mật Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ chung của Sở theo quy định pháp luật;
- Đảm bảo an toàn, trật tự, văn hóa công sở, phòng, chống cháy nổ trong cơ quan; 
- Phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Sở;
- Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những vấn đề chung phục vụ công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc Sở hoặc những việc chưa phân công trách nhiệm cho các bộ phận khác. 
2. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng
- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp;
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;
- Dự thảo văn bản pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh theo quy định.
3. Công tác khác
- Thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý chung về Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp;
- Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở;
- Tổ chức triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Tư pháp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.
Thanh tra Sở tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Công tác thanh tra: Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 13 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
- Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;
- Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;
- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; 
- Xử lý vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp.
2. Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật;
- Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;
- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.
Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Công tác văn bản, pháp chế, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp
a. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND theo quy định của pháp luật;
- Tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh do cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh chủ trì soạn thảo. Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.
b. Về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:
- Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành;
- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và của UBND cấp huyện.
c. Về công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp
- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương;
- Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Giúp UBND tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương;
- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương;
- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
a. Về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở
- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;
- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;
- Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật; 
- Hướng dẫn tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp;
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các Sở, ngành tỉnh có liên quan khi được yêu cầu để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến hương ước, quy ước.
b. Về xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.
3. Công tác theo dõi thi hành pháp luật
- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với UBND tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;
- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Trà Vinh.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.
Điều 8. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Công tác hành chính tư pháp
a. Về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi
- Tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch tại địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
- Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; 
- Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh; 
- Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban dân nhân tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);
- Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam; thông báo có quốc tịch Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật. 
b. Về lý lịch tư pháp
- Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định của pháp luật;
- Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; cung cấp Lý lịch tư pháp, thông tin bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác;
- Lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định; 
- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền. 
c. Về bồi thường nhà nước
- Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện;
- Đề xuất, trình UBND tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật;
- Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.
d. Về đăng ký giao dịch bảo đảm:
- Thực hiện kiểm tra định kỳ các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật;
- Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.
2. Công tác bổ trợ tư pháp
a. Về luật sư và tư vấn pháp luật
- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương;
- Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới;
- Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật; cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;
- Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; đề nghị Đoàn luật sư cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết;
- Lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa phương.
b. Về công chứng
- Tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại địa phương và các quy định khác của pháp luật về các tổ chức hành nghề công chứng; 
- Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên; quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng đối với công chứng viên;
- Trình UBND tỉnh quyết định thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng Công chứng và cho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định thành lập Văn phòng công chứng theo quy định;
- Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; ghi nhận thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng; xem xét, thông báo bằng văn bản cho Văn phòng công chứng về việc đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng;
- Xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng theo quy định.
c. Về giám định tư pháp:
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp;
- Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương;
- Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp theo yêu cầu của hoạt động tố tụng tại địa phương;
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.
d. Về bán đấu giá tài sản:
- Tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển các tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức và đội ngũ người bán đấu giá ở địa phương; 
- Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
đ. Về thừa phát lại: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, gồm:
- Xác minh thông tin trong hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; đăng ký hành nghề, cấp, cấp lại và thu hồi Thẻ Thừa phát lại; quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại;
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt;
- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện thủ tục trình UBND tỉnh cho phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại;
- Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; quyết định tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại;
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng theo quy định tại khoản 4 Điều 39 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;
- Báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại và thực hiện các nhiệm vụ khác về thừa phát lại theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ, pháp luật có liên quan và yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.
e. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật. 
g. Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh, gồm:
- Đăng ký hành nghề, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh;
- Tạm đình chỉ, gia hạn, hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; xóa tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;
- Rà soát, thống kê và báo cáo số liệu về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh; rà soát, phát hiện các trường hợp thuộc diện thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên trên địa bàn tỉnh và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo quy định;
- Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng năm và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
h. Về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại 
- Đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại; đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại; thu hồi Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam;
- Đăng ký, lập và xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở;
- Cập nhật, công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, tổ chức hòa giải thương mại trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; rà soát, thống kê, báo cáo số liệu về hòa giải viên thương mại hàng năm trên địa bàn tỉnh;
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về hòa giải thương mại;
- Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu;
- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, theo quy định của pháp luật có liên quan.
i. Về trợ giúp pháp lý
- Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật; 
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật.
k. Dự thảo quy hoạch phát triển nghề luật sư, bán đấu giá tài sản, quản tài viên và các nghề tư pháp khác ở địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Trà Vinh.
3. Thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp. 
4. Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

Điều 9. Phòng Công chứng số 1
1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Trà Vinh thực hiện theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.
Điều 10. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 
1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh thực hiện theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Trà Vinh.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1322
  • Trong tuần: 4 459
  • Tất cả: 1913779

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
 
 - Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
 - Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
 - Email:stp@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862972 - Fax: 0294.3862972

Ghi rõ nguồn www.stp.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Thành viên Ban biên tập |  Cộng tác  |  Sơ đồ web
 

           


 Chung nhan Tin Nhiem Mang